Szanowni Państwo,

W związku z łączącą nas współpracą handlową, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cyganek Spółka Jawna, z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Bielska 19 a [dalej także Firma „CYGANEK” lub Firma] w świetle przepisów o ochronie danych osobowych jestem administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że jako administrator odpowiadam za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym pragnę poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności Firmy „CYGANEK”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania działań Firmy do nowych wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej także RODO].

Informuję, że Firma “CYGANEK” przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a dane te zostały uzyskane podczas nawiązania współpracy z Państwa firmą. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym także do celów sprzedażowych i dla celów podatkowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z „CYGANEK” w celu niezbędnym dla realizacji Państwa zamówień, m. in. krajowym i zagranicznym przewoźnikom i dostawcom [dalej także Podmioty współpracujące]. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Piotr Cyganek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cyganek Spółka Jawna, z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Bielska 19 a, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy,

  • dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, w tym w celu sprzedażowym i dla celów podatkowych w formie elektronicznej i papierowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień zawartej z Państwem Umowy,

  • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz Podmiotom współpracującym.

  • udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przysługujących Państwu prawach:

  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania i usunięcia,

  • przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • przysługuje również Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych, do uzyskania nieodpłatnej kopii danych a także do zażądania przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym,

  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Cyganek